header

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „Автокомерс 93“ ООД
(„Политика за поверителност“)„Автокомерс 93“ ООД („АВТОКОМЕРС 93“ ООД) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.
Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ac-93.com
Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
„Автокомерс 93“ ООД e юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 101662883, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, ет. 7, ап. 6, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.
„АВТОКОМЕРС 93“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива

Можете да се свържете с нас на адрес:
Гр. Дупница 2600
Ул. „Софийско шосе“ 6
e-mail: gdpr@ac-93.com.

Какво представляват личните данни?
По смисъла на Регламента:
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?
1. В зависимост от конкретните цели и основания „АВТОКОМЕРС 93“ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
1.1. Предоставени от Вас данни, необходими за установяване и изпълнение на договорните задължения на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД и клиента:
- три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
- три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „АВТОКОМЕРС 93“ ООД;
- клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „АВТОКОМЕРС 93“ ООД за идентификация на клиенти/потребители;
- адрес за доставка;
- информация, която ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с договорните ни отношения или за предпочитанията за продуктите, които Ви предоставяме.
- за регистрация в онлайн магазина на адрес www.ac-93.com изискваме: име, фамилия, град, адрес, телефонен номер, имейл, потребителско име и парола.
- „Автокомерс 93“ ООД има право да изисква лична карта / идентификационен документ на чужденец за сверка при сключване и/или изпъление на договор. Документите се изискват само за справка, в никакъв случай не може да се правят техни копия.

1.2. Данни, изготвени и генерирани от „АВТОКОМЕРС 93“ ООД в процеса на договорните отношения:
- номер на документ за продажба/доставка, клиентски номер, детайлизирани справки към фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
- трафични данни
- данни, необходими за изготвяне на фактурите, както и за доказване на тяхната достоверност
- гласов запис на обаждания, които са направени от и към служебните ни телефони във връзка със запитвания за продукти и/или информация за срокове на доставки, както и всякаква информация, свързана с търговската дейност на „Автокомерс 93“ ООД.
- данни за използваното крайно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;
- видеозапис при посещение в обектите и/или централния ни офис на
„АВТОКОМЕРС 93“ ООД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване посетителите в търговските обекти на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД, както и с цел наблюдение и контролиране на нормалното протичане на работния процес.;
- IP адрес при посещение на уебсайта ни;
- информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение,
включително записи на обаждания, които са направени от и към
обектите ни, електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;

2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
2.1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване или
изпълнение на договора за покупко-продажба/доставка/друг вид договор.
„АВТОКОМЕРС 93“ ООД обработва данните Ви за следните цели:
*  Идентифициране на клиент при:
- сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупко-продажба/доставка/друг вид договор;
- посещения на място в обектите на Автокомерс 93 ООД за закупуване или връщане на стоки .
Идентифицирането на клиент се извършва чрез изискването на документ за самоличност за справка (за доказателство, че лицето в действителност е това, за което се представя). Ако комуникацията е по имейл или телефон – може да се поиска идентифициране и по тези канали.
- Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за
извършените от Вас покупки по Ваша заявка за корекция/изменение на данни.
-Анализ на клиентска история с оглед определяне на подходяща за Вас оферта и/или кампания.
- Проверка на обем клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и „АВТОКОМЕРС 93“ ООД от измами и злоупотреби от трети лица – история на покупки; дължими суми; дати и размер на плащания.
- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби;
Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
- Техническо съдействие за създаване, възстановяване и/или промяна на
парола за достъп до онлайн магазина, както и всяко друго техническо съдействие относно онлайн магазина.
- Гаранционно и сервизно обслужване на продукти в определени случаи;
2.2. В изпълнение на свои законови задължения, „АВТОКОМЕРС 93“ ООД обработва данните Ви за следните цели:
- Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
- Издаване на фактури.
- За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

2.3. „АВТОКОМЕРС 93“ ООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:
- Видеонаблюдение на обектите на Автокомерс 93 ООД с цел опазване на имуществото и предотвратяване на проблемни ситуации;
- Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - „АВТОКОМЕРС 93“ ООД извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „АВТОКОМЕРС 93“ ООД обработват личните Ви данни от името на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
- Лица, които по възлагане на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
- Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на нашите устройства
- Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
- Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
- Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

2. Други администратори на лични данни, на които „АВТОКОМЕРС 93“ ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име
- Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „АВТОКОМЕРС 93“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
- Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор съхраняват не само за срока на действие на договора, но и до изтичане на законовия срок за юридически претенции.
- Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи и т. н се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок;
- Трафични данни - до 6 месеца от създаване на записа;
- Запис на глас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора;
- Картина (Видеозапис) – до 90 дни от създаване на записа;

„АВТОКОМЕРС 93“ ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „АВТОКОМЕРС 93“ ООД
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
1. Право на информация – в момента на събирането й или в разумен срок; имате право да знаете какви Ваши лични данни се събират, поради каква причина и с каква цел, на кого се предоставят; за какъв срок се обработват. Имате право на информация независимо от основанието за обработване на лични данни.

2. Право на достъп – имате право на достъп до данните си и на копие от тях независимо от основанието за обработване на лични данни.
3. Право на коригиране – при промяна в личните данните трябва да информирате Администратора и последният е длъжен да внесе необходимите корекции. Администраторът не носи отговорност за неточни или непълни данни, ако не сте го е информирали. Имате право на коригиране независимо от основанието за обработване на лични данни.
4. Право на изтриване на данни – когато целта е отпаднала или основанието е отпаднало. Администраторът има право да откаже изтриване, ако обработването е законосъобразно и/или когато е нужно съхраняването на данните до изтичане на срока за предявяване на правни претенции между страните. Вие нямате това право, ако обработването е на основание законово задължение или задача в обществен интерес.
5. Право на ограничаване – право на временно блокиране на лични данни. В този случай Администраторът само ги съхранява до отпадане на причината за ограничаването им (например, при възникнал спор). Имате право на ограничаване независимо от основанието за обработване на лични данни.
6. Право на преносимост – за данни, които се обработват по автоматичен начин; може да поискате да Ви бъдат предоставени директно или да бъдат прехвърлени на друг Администратор. Право на преносимост възниква, ако е технически възможно и ако се данните се обработват автоматизирано. Нямате това право, ако обработването е на основание законово задължение,жизненоважен интерес, легитимен интерес  или задача в обществен интерес.
7. Право на възражение – Нямате това право, ако обработването е на основание съгласие (но имате право да оттеглите съгласието), договор, законово задължение или жизненоважни интереси.
Имате право да  възразите пред „АВТОКОМЕРС 93“ ООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни* при наличие на законово основание за това, а също имате право и да подадете жалба.

В случай, че смятате, че „АВТОКОМЕРС 93“ ООД нарушава нормативната уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни. След 25 Май 2018г. можете да подадете жалба и пред регулаторен орган в рамките на ЕС.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и да осъществим продажба и/или доставка, както и да за имате регистрация в нашия онлайн магазин, „АВТОКОМЕРС 93“ ООД се нуждае от определени данни.
Обработката на тези данни е задължителна за изпълнение на целите на търговската ни дейност,  както и с цел да изпълним наши нормативни задължения. Без тези данни не бихме могли да предоставяме съответните услуги. В случай, че не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор или да Ви предоставим полагащи Ви се отстъпки или други предимства.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността „АВТОКОМЕРС 93“ ООД да сключи договор с Вас:
- три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
- три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „АВТОКОМЕРС 93“ ООД;
- адрес за доставка;

Актуалност и промени на „Политиката за поверителност“
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, „АВТОКОМЕРС 93“ ООД ще актуализира редовно настоящата „Политика за поверителност“. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт и ще бъдат на разположение на хартиен носител в офисите на „АВТОКОМЕРС 93“ ООД.
Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази „Политика за поверителност“ с цел да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази „Политика за поверителност“ е изготвена въз основа на действащото законодателство.